Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2015

junk
9427 1a3b 500
Reposted fromlostness lostness viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
junk
2838 bd4b 500
Reposted fromwithoutface withoutface vialugola lugola

March 12 2015

junk
2762 79ca
Reposted fromnahallac nahallac viamolkoholic molkoholic

March 10 2015

junk
4317 3ef8 500
Reposted frombluuu bluuu viasoulforme soulforme
junk
Reposted fromshakeme shakeme viasoulforme soulforme
junk

March 08 2015

junk
9522 faed 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viakattrina kattrina
junk
Wiara przyjdzie potem. Najważniejsze, żeby podjąć decyzję.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viakattrina kattrina
junk
4157 2284
Reposted fromretro-girl retro-girl viasavor savor
junk
5285 8643
Reposted fromtwarze twarze viapumpkinsoup pumpkinsoup
6599 90f9
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viasavor savor
junk

February 06 2015

2349 c575 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamaoam maoam
junk
Im więcej się wie, tym częściej się milczy
— J. Carroll
Reposted frommrrru mrrru viadestructives destructives
junk
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaoam maoam

February 05 2015

junk
2425 7bb0 500
Reposted frombillboard billboard viadestructives destructives
junk
Czemu nie jestem na przykład szczęśliwą szafą w Twoim pokoju, szafą, która patrzy na Ciebie całą, kiedy siedzisz w fotelu czy przy biurku, albo gdy kładziesz się i śpisz.
— Franz Kafka
Reposted fromkejtowa kejtowa viaflyleaf flyleaf
junk
9093 4052 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl